Swift Performance Pro – Plugin tối ưu toàn diện cho WordPress

Khi sử dụng WordPress, việc sử dụng thêm công nghệ lưu bộ nhớ đệm (cache) hầu như là việc bắt buộc phải sử dụng nếu muốn website thật sự nhanh để đáp ứng tiêu chí “tải trong 1 giây”. Điều này hoàn toàn có thật, có khi thời gian tải trang chỉ khoảng 300 mili-giây khi có cache.